Ympäristöalan suunnittelu- ja konsultointipalvelut

Palveluissamme ydinasioita ovat joustavuus, luotettavuus ja asiantuntemus.
Autamme etsimään uusia ratkaisumalleja tarpeidenne mukaan.

Ympäristökonsultointi

 • Ympäristöluvitus
 • Ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA)
 • Natura-arvioinnit
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmät
 • Ympäristövastuiden selvitykset (EDD)
 • Ympäristölainsäädännön asiantuntijaselvitykset
 • Tarkkailuohjelmat ja -suunnitelmat
 • Teollisuuden ympäristöpalvelut

Ympäristön kunnostus ja riskinarviointi

 • Maaperä-, pohjavesi- ja sedimenttitutkimukset
 • Kunnostustarpeen ja riskin arvioinnit
 • Kunnostussuunnitelmat ja -valvonta
 • Viranomaisilmoitukset ja lupahakemukset
 • Ympäristövahinkojen riskinarviot, valvonta ja seuranta

Ympäristöselvitykset

 • Perustilaselvitykset
 • Luontoselvitykset
 • Vesistötutkimukset
 • Melumittaukset ja - mallinnukset
 • Päästömittaukset ja -mallinnukset
 • Ilmanlaadun selvitykset
 • Tulvamallinnukset
 • Huokoskaasumittaukset
 • Näytteenotto: pinta- ja pohjavedet, vesistöt, maaperä, jäte, ilma

Jätehuollon suunnittelu ja materiaalien hyötykäyttö

 • Kaatopaikkojen rakentamisen, kunnostamisen ja sulkemisen suunnittelut
 • Alueiden ja laitosten mitoitukset
 • Hyödyntämisen esi- ja erillissuunnitelmat
 • Jätteestä tuotteeksi- palvelu
 

Rakennuttaminen ja valvonta

 • Rakennuttamispalvelut
 • Työmaavalvonta
 • Urakka- ja tarjouspyyntöasiakirjat
 • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Ulkopuolinen laadunvalvonta ja mittaukset

Geo- ja rakennesuunnittelu

 • Pato- ja allassuunnitelmat
 • Patoturvallisuus ja vahingonvaaraselvitykset
 • Erityisrakenteiden suunnitelmat
 • Erikoiskohteiden pohjatutkimukset ja mittaukset
 • Aluesuunnitelmat pato-, allas- ja varastoalueille
 • Liikenneväylien mitoitukset